Stichtse Vecht


Klimaatadaptatie staat bovenaan de prioriteitenlijst van de gemeente Stichtse Vecht. De gemeente werkt hard aan een visie en ondersteunend beleid, maar is daarnaast ook druk bezig met de uitvoer in de openbare ruimte. Zo neemt de gemeente tijdens de (her)inrichting van de openbare ruimte maatregelen om regenwater niet langer via het afvalwaterriool af te voeren (afkoppelen). Bijvoorbeeld door een gescheiden rioolstelsel aan te leggen. Ook moeten nieuwbouwprojecten aan nieuwe eisen voldoen zoals een hogere bouwpeilhoogte en waterberging op eigen terrein om schade door wateroverlast te voorkomen. Maar ook het vergroenen van de openbare ruimte is erg belangrijk. De gemeente knapt bijvoorbeeld verouderde en versteende speelplekken op door er klimaatadaptieve natuurspeeltuinen van te maken. De maatregelen maken de gemeente niet alleen klimaatbestendig, maar ook aantrekkelijker.

Naast de activiteiten van de gemeente hebben de inwoners ook een belangrijke rol, tenslotte, het grotendeel van de gemeente is in beheer van de inwoners! Zelfs kleine of makkelijk te nemen maatregelen verkleinen de kans op schade op eigen terrein en vergroten de leefbaarheid. Haal de tegels uit de tuin, koppel het regenwater af en plant meer groen. Samen gaan we voor een klimaatbestendig Stichtse Vecht!

Gebiedskenmerken

De bodem van de gemeente Stichtse Vecht bestaat grotendeels uit klei- en veengronden. In deze gronden zakt water langzaam weg. Ook is de gemiddelde grondwaterstand in de gemeente hoog: gemiddeld grofweg zeventig centimeter onder maaiveld. De ondergrond en de hoge grondwaterstanden zorgen ervoor dat het lastig is om water in de bodem weg te laten zakken (infiltratie). Infiltratiemaatregelen, zoals wadi’s en infiltratiekratten, zijn daarom vaak minder geschikt om toe te passen in de gemeente Stichtse Vecht. Gelukkig zijn er veel andere maatregelen die wel altijd geschikt zijn voor de lokale omstandigheden van de gemeente.

Daarnaast vindt er in de gemeente Stichtse Vecht sterke bodemdaling plaats. Veengronden verteren langzaam en klinken in onder het gewicht van bovenliggende grondlagen en/of bebouwing. Lage grondwaterstanden kunnen dit proces sterk versnellen door oxidatie. Om bodemdaling tegen te gaan is het daarom belangrijk de grondwaterstanden hoog te houden. De gemeente zorgt hiervoor in samenwerking met andere gemeenten en de waterschappen. Ook is het belangrijk dat inwoners de grondwaterstand op peil houden door regenwater op eigen terrein te verwerken. Vooral tijdens droge zomers is dit essentieel. De gemeente heeft een grondwaterloket waar inwoners informatie kunnen vinden over grondwater en oppervlaktewater. Ook kan men hier een melding doen van structurele lage of hoge grondwaterstanden.

Subsidiemogelijkheden

Per 1 januari 2020 is er voor inwoners van Stichtse Vecht een subsidieregeling beschikbaar voor het gescheiden afvoeren van regenwater of het aanleggen van een groen dak. Het scheiden van regenwater van vuilwater kan wateroverlast, schade en gezondheidsklachten voorkomen. De subsidie is vanaf 1 januari aan te vragen via een digitaal formulier. Bekijk de subsidie-informatie op de website van gemeente Stichtse Vecht voor meer informatie. De subsidieregeling heeft een maximumbedrag, dus er geldt op=op en wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Vragen?

Neem gerust contact op met de gemeente