Jeannine van Bree - NMU


Jeannine van Bree is Projectleider klimaatadaptatie, groene daken, luchtkwaliteit en mobiliteit bij de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU).

NMU richt zich met hun werkzaamheden op de provincie Utrecht en dus ook op Nieuwegein. Jeannine geeft aan: ‘We werken op energietransitie, mobiliteit, natuur, landbouw en circulaire economie. We zijn projectleiders op het gebied van klimaatadaptatie’.

Jeannine legt uit dat de activiteiten van het NMU zich richten zich op 3 zaken:

  1. We ondersteunen wat we noemen ‘de beweging van onderop’, bewoners die met hun eigen leefomgeving bezig zijn.
  2. We bemoeien ons met het beleid op het gebied van klimaatadaptatie. Zo lobbyen we naar gemeenten toe zodat er voldoende aandacht komt voor dit onderwerp.
  3. We zijn een projectorganisatie. We ontwikkelen en voeren projecten uit. De financiering komt vanuit de gemeente en provincie

Klimaatambassadeurs
De NMU heeft een project ontwikkeld met klimaatambassadeurs: ‘We leiden ze op, zodat zij als vraagbaak kunnen dienen voor inwoners’. Het project start over een aantal weken in heel provincie Utrecht en zal ook snel in Nieuwegein beginnen. Jeannine geeft aan dat de NMU de klimaatambassadeurs gaat trainen over hoe je huis, tuin en omgeving klimaatbestendig maakt. Hoe je omgaat met water in je tuin en hoe je kunt zorgen voor vergroening van je tuin. Daarnaast vertelt Jeannine dat de NMU de klimaatambassadeurs ook leert wat je samen met je buren kunt doen en hoe je ze enthousiasmeert. Er zullen 3 trainingsavonden worden georganiseerd en het doel is om één ambassadeur per gemeente aan te stellen. Ambassadeurs organiseren op hun beurt lokaal in de eigen gemeente advies, acties of activiteiten.

Plettenburg-De Wiers
Een recentelijk project van NMU is begonnen toen de gemeente de vraag had uitgezet om iets met duurzaamheid te doen op het bedrijventerrein Plettenburg-De Wiers. De vraag van de gemeente aan NMU was om uit te zoeken welke kansen er zijn om het bedrijventerreinen te verduurzamen. De NMU heeft interviews gehouden onder 20 bedrijven over vier onderwerpen: energie, circulaire economie, klimaatadaptatie en mobiliteit. Jeannine geeft aan dat met betrekking tot klimaatadaptatie best positief werd gereageerd op het idee voor vergroening van het bedrijventerrein (vergroening in brede zin en ook groene/duurzame daken). ‘Op de bijeenkomst met de bedrijven die we organiseerden heeft Joost Jacobi van Metropolderdak zich bereid getoond een eerste scan van potentieel voor verduurzamen dak te presenteren. Er is een nieuwe bijeenkomst op 23 november om concrete kansen verder uit te werken. We hopen dan dat er een werkgroepje ontstaat dat in ieder geval met duurzame daken verder aan de slag gaat.’

Ruimtelijk vraagstuk
Wanneer we Jeannine vragen waarom ze zo betrokken met dit onderwerp, antwoordt ze: ‘Ik ben opgeleid tot sociaal geograaf en heb een bovenmatig interesse in hoe men omgaat met ruimte. Ik vind klimaatadaptatie interessant omdat het voor een groot gedeelte gaat om het vergroenen van de ruimte. Met de huidige klimaatverandering vind ik het belangrijk om te onderzoeken hoe je ruimte op een groene manier kunt invullen’.

Trots
Wanneer we Jeannine vragen waar ze trots op is, antwoordt ze: ‘Ik ben trots op de manier waarop  de NMU zichzelf heeft gepositioneerd tussen verschillende partijen, zoals de gemeente. In drie jaar tijd worden wij nu gezien als belangrijke maatschappelijke partner om bewoners en bedrijven mee te krijgen in een bepaalde visie. En we doen we nu volop mee met regio dialogen. We worden benaderd en gehoord. Daar ben ik trots op en hoop dat we hier lang mee door mogen blijven gaan.’